Bitcoin phát Trine nhanh tại thị trường Indonésie phi Ngân Hàng dangers Bitcoin

BI: PHAN Lôn thành viên của thị trường Bitcoin của chung Những Nhà tôi Giao là dịch, HoN người dùng đơn là Thuần cara mendapatkan Bitcoin gratis 2017. Họ mua Bitcoin với mục đích lợi nhuận và Dũng nó vào các đầu Tư ngắn hạn, han dài CAOS có khi hai entre el prévision des prix Bitcoin 2016. Họ Giao dịch RAT Thường Xuyên, mua Bitcoin khi giá thấp, và bán lại nó khi giá tăng Lên.

Có RAT NHIEU người Indonésie thích thú vào việc kiếm tiền từ Giao dịch, không Chỉ với tiền điện tử, mà cổ Phiêu Côn Cá và trao đổi Ngoai Té acheter Bitcoins avec compte bancaire. RAT rō RANG rằng, họ yêu thích Bitcoin NHIEU HoN boí vì giá Cá của có xu hướng nó dao động NHIEU. Đổi với Những người yêu thích Bitcoin như là một loại hình tiền mới, ho soi không thích Những người xem Bitcoin như một loại giao dịch DJE kiếm lời NHUNG điều DJO Cung là một Nhân làm cho tổng lượng giao dịch của CHUNG tôi tăng Lên .


Lượng giao dịch hàng ngày của CHUNG tôi Đạt từ 5 đến 10 Ti Rupiahs neu giá Bitcoin sur định, nhưng nếu giá CA Tăng giảm liên TUC con số này có Tang Lên từ 20, thậm chí là 25 Ti Rupiahs một ngày.

Nhưng tất Nhien, Cung có Những người mua Bitcoin DJE mua en ligne Sām CAOS thực hiện những giao dich Tren MLM jeu CAOS CaC sites dùng tiền ÃÖ Bitcoin graphique 10 ans. Các mục đích sự dụng chính của Bitcoin

BI: Như tôi vua mới đề CaP, Những người sự dụng Bitcoin phần Giao dịch Lôn Kiếm là Lôn HoN Chỉ là người sự dụng là Bitcoin thông Thường puis-je acheter Bitcoin avec paypal. Người Indonésie không được phép sử dụng BÅT ĉu loại tiền Té nào Ngoai Rupiah DJE thanh toán – không phải Đô Mỹ là, Yên Nhật và Tuyet Đổi không phải Bitcoin là échange Bitcoin à paypal. Nhung MAc dù Vay, có RAT NHIEU Nhà kinh doanh CHAP nhận Bitcoin, và có RAT NHIEU thành viên của chung tôi sự dụng Bitcoin DJE thanh toán cho tiền Internet, tiền điện, Nap tiền điện Thoại CAOS đất vé máy baie.

Vé Cá nhân chúng Toi CHUNG tôi đang phục vụ ở một đất nước mà có ít nhất 80% không Su dụng ngân hang, hiện tại có HoN 250 Triệu người với lượng chuyển tiền trong Dân số Co The Đạt đến muc 7 tI Đô Mỹ 1 năm, và điều đúng đàn duy nhất chúng tôi có Le LAM là Su dụng Bitcoin DJE HÖ tRO cho các dịch vụ chuyển tiền, và làm cho No de Dàng hoN, Nhanh hoN và re hoN cho Tat CA mOi người ở các NOI trên Thế giới đến Indonésie và ngược lại.

Tiền điện tử như Bitcoin sẽ cho pHep MOi người Giù tiền của họ mà không thông qua BÅT kí bên thứ ba nào – và điều này chắc chắn sẽ làm cho họ thích thú việc cho một Cơ Hội nó envoyer de l’argent à l’adresse Bitcoin. CHUNG tôi étain rằng có RAT nhieu người ở Đông Nam A, noi mà có hàng Ngan người Đang làm việc ở nước Ngoai và chuyển tiền về quê nhà của Ho, Những người sẽ THAY được việc Su dụng Bitcoin RAT TUYET và no la một cách hiệu quả DJE Chuyen tiền của họ.

BI: Không những không đưa ra BÅT kí một nhận XET nào về cách họ nhìn nhận Bitcoin, Những gì bạn có thể Thay ở djay, La chính phủ Indonésie không hē có một động thái nào về việc Çam Đoàn foin hồ TRO Giao dịch Bitcoin Tại Indonésie.

CHUNG tôi cho phép giao dịch Bitcoin và xem nó như một loại hàng hóa điện tử, nhưng họ (chính phủ) Cung đã khuyên chúng tôi nên CAN que về thời gian TOI.

Boí vì không được xem như một loại tiền Té, chung tôi không Dung Bitcoin DJE thanh toán tại Indonésie (Chính phủ Chỉ có pHep được Dũng Rupiah như một loại Hình thanh toán hợp pháp tại Indonésie). DJO lý do Tại là sao Những Nhà kinh doanh CHAP nhận Bitcoin, RÉGL A động Chuyen đổi Bitcoin mà họ nhận được chantèrent Rupiah và GOI tiền vào tài khoản ngân Hàng của dollars par hồ Bitcoin. Theo cách này, Bitcoin Hoat động Kha giống như dụng le TIN, và faire DJO nó không vi Phạm các quy từ chính phủ Tac.

Voi việc không có một quy Tac rō RANG, chung tôi đang Tổ Chuc một thị trường theo quy Tac thông thường như các Giao dịch tài chính tại Indonésie, djo là sự dụng chứng minh Nhân Dân của họ, Kiểm tra nguồn tài Chính và mục đích Giao dịch của họ Bitcoin mining piscine. Chung tôi làm Vay Tuân theo KYC là (Know Your Customer) nham mục địch chống rửa tiền giữa các quốc gia sử dụng Bitcoin.