TGS GANO 317,4 MILLONES EN EL 1ER.SEMESTRE – Bolsa de TavaresBolsa de Tavares acheter des bitcoins avec la carte-cadeau Itunes

î… î³®µÃ¯ ??                        † î… î¤® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®  ®  ?? à ® • à ®ªà aA ?? à ®ªà ?? à ®Ÿà aA ®®à ?? aA 10 à® ° à® ¯ÂŠÂ® ° ï ?? ®äÂï ?? ®®®®®®®®®®®®®®  ® Â                                                                                                       Â    Â                                                                                                                                                                                         ®®  ©                                                                                                                                                                              Â      Â Â Â Â Â Â ® ® ® ® ® ® ®Â ® ® ® ® ® ® ® ® ® Â  ®¤Â®Â¿Â®Â¯Â®Âî® • à†, ® † à ® ®    Â  †  ‹Ã®Â®Â    ‚® °  ¯ ?? ஠î³à ¯ ?? ®… î®® â ?? ® ® ®® ®  – ® …               – ®   Â Â  Â Â Â  ® £ à ®¾à ®šà aA ?? à ®šà ®¿ à ®Âμà ® ° à ®¿à ®šà aaa ®¯à  ® ¿®²à ¯ ?? à ®®à ® • à aA ?? à ® • à ®³à à aA ®šà aA ?? à ® ° à ® £ à å  ?? à ®Ÿà ®¿à ® • à ?? aA à ®ªà ®¿à ®’à aaa ® • à aA ?? à ® • à aA ?? à ?? ®®à aA ®   Â Â                                                   ¯ ?? à® • à ®¾à ® ° à ® ° à aA ?? à ® • à ®³à ?? aA à © à ®Žà ® aA ?? à ®ªà ®¤à aA ?? à ®¤à ®¾à ® © à ?? aA.


î® îµ® °                                                                                                                                                                                                                                  † ¯ ?? ®µÃ®Â®Â´Â®  •          ® ® ® ® â®Â® ®Âî²®µ®¿® © ®µÃ¯ ?? î® • à   ®  à ® ® ®®¤¤Âï ??        à ®Âμà ®¾à ® ™ à aA ?? à ® • à ®¿à ®¯à ®¿à ® ° à aA ?? à  ® • à ¯ ?? à® à®Âî ± î¤ÃƒÂ¯Â ??. ®Ã                                †  †                  †  † ®            †  † ®          †  † ®  † ®  Â  Â  † ®  † ®  Â  Â  † ®            † ®              † ®            †            † aya ®¿à ® ° à aaa ®Âμà ® ° à aA ?? à ® • à † à ®³à aA ®²à aA ?? à ®²®®®®  ??  ??  ‡ à ®š à ®šà® à¯ ?? à ®¤Â®Â¿Â®Â¯Â®Â¾Â®® • ® ® ® ®       ¯Â à ®ª®¤Âî® à © ®® ² ‡ Âà† ®  UNE?? î¨îÂï ?? ï ?? î䮠° ®µ® ° ï ?? à ® à¯ ?? à®  à ® ® ?? à ?? à ®ªà aA ® ° à ®Ÿà aA ?? à ®šà ®¿à ® • à aA ?? à ® • à å UNE?? à † † ® ° ï ?? î¤Ã¤ Â® ° àAA ?? à ®Âμà ®¤à ®¿à ®²à aA ?? à ®²à aA.

3ad °  °  °  °  ° ¿  °  –  ±. †  °  °  °  °  °  ±  †  °   <à  °  ° aA ã,ã  °  ° ¡à ®à  ± ã,ã  °  °   °  ° ¿ à  ° aA Âμà  °  ²à ° ²  °  °  °  ±  ??  ° µÃ ° ‚ ° ®à ± Šà  ° Âà° ‚à° ° ‚ ° ¤à  ± - -  ° ¨Ã ° ¶  ° ˆ ±  ??     Â  , à  °  ± aA  €  ° à  • à  ± Â,   °  ° aA ¾à  °  • à  ± Â,   °  ° ®à ça  ±  ?? à  ° ã », « à  °  † à  °  ° aA  °   ± Â|à  <à  °  ± ¬à  ?? à  °  ° ¹à                                                  Â  ° µà  °                                        Â  ° µà  °                                                                  Â  ° µ  ° ¾  °  Â.  ° ®à ± Šà  ° Âà  ° Âà  ° ¿à ​​ ° Âà° ¿à ​​ ° ¨à  ° Âà  °   °  ° à ¤  ° aA Åsa  ±  ?? à  °  ° Åsa ²à  ±  ‡ à  °  Â|à ±  ??.  °  °  ±  †  ° ‚à °  ° µà  ° Âà  ° ¿ ° šà  ° ¿Ã ° µà  °   °  ° ¿à ​​Â|à  °  °  ¾à • à  °  ° à ¾  † à  °  °  ªà • à  ±  ?? à  °  ° ã,ã ¡    ° ¾ ° asa à  °  ° Â|à ¿à   ° Âμà ° ¿à ​​   °  ° asa ° ¿à ​​   °  ° Â|à ° ¿  °  •  ° ¾à ​​ °  ±  € Â,  °                      Â  ° ¨ ° ¾à ​​ °  •  ±  °  °  °  °  °  °  ±  €  ° ¤ ° ‚ °  °  °  °  ° šà  ±  ?? à  °  ° Åsa ¿à  °  °  °  Â|à aA  ±  €  à  ° ... à  °  ° aA ²à  ±  ‡ à ° ¨à ±. °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  ° ¤à ± UNE‡.