Norges fylker – wikipedia comment faire une adresse bitcoin

Norge var før og je vikingtiden et middelalderen inndelt i fylker. Navnet kommer av det norrøne ordet fylki, avledet fra ordet folk. Noen fylker hadde navn etter kongen som grunnla småriket, andre etter folket som bodde der, og atter andre etter landskapet det lå i.

De fleste av de jeu fylkene og fylkesnavnene eksisterer fortatt som distrikter vi kjenner den dag i dag. De senere syssel-, lens-og fogderiinndelningene som suksessivt fulgte i senmiddelalderen baserte seg i stor grad på de gamle fylkesenhetene, selv om de fleste fra 1660 plus de del del avtre større amter, som var en direkte forløper til dagens fylker. Det var så envoyé som 1919 à de tidligere amtene ble erstattet av betegnelsen fylke, som dermed kom til å omfatte relativt større enheter enn begrepet gjorde tidligere, selv om også de jeu fylkene hadde sterkt varieende størrelser.


Dét var opprinnelig 20 fylker, hvorav 2 byer, Bergen et Oslo var egne fylker. Etter à Bergen Gikk Inn à Hordaland en 1972 et en 2018, à partir de 18 fylker i Norge.

Forgjengeren à fylkeskommunen, amtskommunen, ble opprettet i 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Siden den gang og frem mot 1945 har utviklingen av fylkeskommunen beveget segg steg steg, homme det etter 1945 – paru en 1970 à la fin du XIXe siècle. Med reformen i 1975 kom det til et skille mellom fylkesmann et fylkeskommune. Fylkesmannen er statens mann fylket, med en rekke tilsynsoppgaver overfor kommunene.

I 1984 fikk fylkeskommunene ansvar pour spesialisthelsetjenester utenfor institusjonene, kommunene fikk et klart ansvar for primære helsetjenster. I 1986 ble sykehjemmene tilbakeført til kommunene fordi sammenhengen til de primære helse- og sosialtjenester og kommunale botilbud til eldre bleett som viktigere enn sammenhengen till sykehusene. Je 1991 HVPU-institusjoner nedlagt, og ansvaret pour omsorgen ble overført t kommunene.

Med helsereformen i 2001 bleus helsetjenesten (sykehusene, psykiatri og habiliteringstilbud) flyttet ut av fylkeskommunen og over i nyopprettede, regionale, statlige drevne helseforetak, og i 2004 ble ansvar innen barnevern, familievern og rusomsorg ble overført til staten.

I årene 2005-2009 pågikk et reformarbeid med sikte på å vurdere arbeidsdelingen mellom fylkeskommunene og primærkommunene, mellom fylkeskommune og fylkesmann, og ved å vurdere sammenslåing av fylker til større regioner. Det ble ingen sammenslåing av fylker, je stedet ble ansvaret pour 17 200 km riksvei og 78 ferjesamband overført til fylkene.

En fylkesmann er en embetsmann utnevnt i statsråd et fungerer som statens représentant i sitt fylke. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene et fører tilsyn med kommunenes virksomhet. Fylkesmannen er også klageinstans pour mange typer kommunale vedtak.

Fylkesnemndene pour barnevern og sosiale saker er statlige organer som blant annet plus gros vedtak om overtakelse av omsorg pour grange, tvangsplassering av grange med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, et fratakelse av foreldreansvar.

Fylkeslandbruksstyrene var tidligere statlige myndigheter je hvert fylke. Disse behandlet saker etter jordloven og konsesjonsloven. Mange av fylkeslandbruksstyrenes oppgaver ble etter hvert overført til kommunene. De gjenværende oppgaver ble overført til fylkesmannen fra 1. janvier 2010, et fylkeslandbruksstyrene ble nedlagt.

Hollow fylke fungerer også som et valgdistrikt pour Stortinget, hvor fylkets størrelse (både befolkning og areal) bestemmer hvor mange representanter fylket har i parlamentet, og hvor representantene blir valgt gjennom forholdstallsvalg-ordningen. I Stortinget sitter representantene sortert etter hvilket fylke de representerer, ikke hvilket parti de tilhører. Ordningen om à fylkene fungerer som valgdistrikter er det nærmest unison enighet om i Norge, et de la lignende ordninger et de la vanille à l’étranger: Blant vestlige land som har parlamentarisme og forholdstallsvalg er det nu Nederland et Israël som har nasjonale valglister, alle andre land stiller med valgdistrikter som kan sammenlignes med norsk fylkesnivå.